Gender
Popularity
Origin
Syllables

Godofredo

Spanish form of Godfrey friend of God

gender
origin
popularity
syllables
starts with
ends with
popularity chart
births
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comments

Be the first to comment!